Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołów

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że:

  1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Burmistrz Mikołowa. Dane kontaktowe Administratora: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, tel.: 32-324-85-00, e-mail: um@mikolow.eu;

  1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych albo pisemnie na adres siedziby Urzędu Miasta Mikołów podany w pkt I, albo osobiście w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów, albo telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;

  1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ OKRES ICH PRZECHOWYWANIA

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz przepis art. 25a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, co oznacza, że Komisja przetwarza dane osobowe w celu realizacji jej obowiązków i zadań określonych w w/w ustawie, w szczególności zadań w zakresie przeprowadzania postępowań dotyczących zobowiązywania osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu do poddania się leczeniu odwykowemu, w tym w zakresie kierowania ich na badanie w kwestii uzależnienia od alkoholu lub występowania do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.  

Po zrealizowaniu w/w celów Komisja przetwarza dane osobowe poprzez ich przechowywanie do celów archiwalnych zgodnie z obowiązkami wynikającym z ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez czas określony w przepisach nakładających obowiązek archiwizowania dokumentacji prowadzonych spraw (zgodnie z tymi przepisami dokumentacja spraw z zakresu profilaktyki alkoholowej posiada kategorię archiwalną BE10, co oznacza, że jest przechowywana przez okres 10 lat od 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia danej sprawy).

  1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komisję (tj. podmiotami lub osobami, którym dane te mogą zostać ujawnione) mogą być: sądy, biegli sądowi, Prokuratura, Policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych z innych gmin, a w zakresie danych kontaktowych również podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji.

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania danych, które są nieprawidłowe, usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt III oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku). Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie z któregoś z w/w praw.

  1.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel.: 22-531-03-00).

  1.  INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych danych osobowych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów w/w ustawy oraz jest niezbędne do realizacji celów i zadań, o których mowa w pkt III.

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.