Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuje się, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Mikołowa, z którym kontaktować się można w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów pod adresem: Rynek 16, 43 – 190 Mikołów;

 1. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw z tym związanych w następujący sposób:

 • pisemnie na adres:  Urząd Miasta Mikołów - Inspektor Ochrony Danych, Rynek 16, 43-190 Mikołów,
 • osobiście w p. 40a w w/w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów,
 • telefonicznie pod nr tel. 32-324-84-22,
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: grzegorz.szymanski@mikolow.eu;
 1. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO oraz przepis art. 25a ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,   co oznacza, że wskazane w w/w ustawie  dane osobowe są Komisji niezbędne do realizacji jej zadań związanych z procedurą zobowiązania do poddania się leczeniu odwykowemu wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (realizacja zadania w zakresie kierowania na badanie w kwestii uzależnienia od alkoholu lub występowania do sądu o wszczęcie postępowania w przedmiocie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu).  

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Komisję (tj. podmiotami lub osobami, którym dane te mogą zostać ujawnione) mogą być: sądy, biegli sądowi, Prokuratura, Policja, pracownicy socjalni, asystenci rodziny oraz gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych z innych gmin, a w zakresie danych kontaktowych również podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską w ramach prowadzonej korespondencji.

 1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt III oraz po tym okresie – do celów archiwalnych przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentacji.

 1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Na zasadach określonych przepisami RODO osoby, których dane dotyczą mają prawo do żądania od Administratora:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 • usunięcia danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt III i celu obowiązkowego archiwizowania dokumentacji,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),
 • przeniesienia danych do innego administratora.

Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia będzie można skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.

 1. W szczególnych sytuacjach można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Administratora. W takiej sytuacji po rozpatrzeniu wniosku Administrator nie będzie już mógł przetwarzać danych objętych sprzeciwem, chyba że zostanie wykazane istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub zostanie wykazane istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1.  PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ O KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

Podanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych danych osobowych wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest obowiązkowe, gdyż jest wymogiem ustawowym wynikającym z przepisów w/w ustawy oraz jest niezbędne do realizacji celów i zadań, o których mowa w pkt III.

 

 

 

 

 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.